Rapporter 

Rapporter utgitt i samarbeid med UngMusikk 


Ungmusikk - Talent

UngMusikk - talent er et tilbud til elever som tar imot musikktilbud i en kommune/fylkeskommune som er en av samarbeidspartnerne i UngMusikk. I dette tilbudet får eleven individuell undervisning i 8 timer av en lærer fra Norges musikkhøgskole. Elevens lokale lærer er aktivt med i samarbeidet.
I tillegg til den individuelle undervisningen er det samlinger på NMH ca. 2 ganger i semesteret. Hver vår arrangeres det også en egen konsert med elever fra programmet.

Elevene må kunne ta imot undervisning på et viderekomment nivå, vise stort engasjement og være glade i å øve for å være aktuelle for tilbudet.

Elevene i UngMusikk - talent blir tatt inn i programmet etter en opptaksprøve. 

Ved å laste ned dokumentet finner du utfyllende informasjon om UngMusikk - talent. 


Evaluering av «Partimentokurs i lørdagsskolen»

Rapport om prosjektet «Partimentokurs i lørdagsskolen». Under lørdagsskolesesongen 2021/22 har det vært gjennomført et prøveprosjekt bemidlet av UngMusikk, ved navn «Partimentokurs i lørdagsskolen». Prosjektet har hatt som hensikt å prøve ut nye innfallsvinkler til det tradisjonelle teorifaget ved å aktivisere elevene gjennom improvisasjonsøvelser. I dette dokumentet foreligger en beskrivelse og evaluering av hele prosjektet.

Kommunenes engasjement i UngMusikk 2019-2022. Tilbud, aktiviteter og planer

I 2022 er 36 kommuner med i UngMusikk. Fire av disse kommunene kjøper tjenester fra kulturskoler i andre kommuner i UngMusikk. Kommunene samarbeider med hverandre, Norges musikkhøgskole og Viken fylkeskommune om å gi elevene ekstra musikktilbud utover det den enkelte kommune alene kan tilby.

Rapporten Kommunenes engasjement i UngMusikk i 2019-2022. Tilbud, aktiviteter og planer, gir en oversikt over aktivitetsnivået til kommunene som er med i UngMusikk i avtaleperioden. Rapporten går direkte inn på konkrete aktiviteter som kommunene som del av sin delregion, har vært med å planlegge og gjennomføre med støtte fra UngMusikk.

UngMusikk i Viken fylkeskommune 2022. Samarbeidspartnere, økonomi, organisering og delregionsinndeling

UngMusikk er et samarbeid mellom kommunene i Viken fylkeskommune, Norges musikkhøgskole og Viken fylkeskommune. Alle deltakere bidrar økonomisk til at tiltaket skal være mulig å gjennomføre. Formålet med tiltaket er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet. Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer, mellom lærere i ulike skoleslag og mellom elever er svært vesentlig i dette samarbeidet. 

Kommunene ved kulturskolene samarbeider med hverandre innenfor hver delregion, på tvers av delregioner og ikke minst opp mot Norges musikkhøgskole. Tiltaket startet i 2014 med Follo-piloten, der alle kommunene i Follo var samarbeidspartnere. En ny avtale ble inngått i perioden 2018-2022 med Akershus fylkeskommune som ny partner. Fra 2020 ble tiltaket utvidet til å omfatte hele Viken fylkeskommune. 

UngMusikk har i 2021 arbeidet mye med delregionsinndelingen av UngMusikk i Viken i forbindelse med utvidelsen av tiltaket til å omfatte flere kommuner. Uansett hva som skjer med Viken fylkeskommune på sikt, har vi stor tro på at det samarbeidet som er utviklet så langt vil fortsette på en eller annen måte.

I denne rapporten beskrives status for UngMusikk pr. 1. januar 2022 når det gjelder samarbeidspartnere, økonomi, organisering og delregionsinndeling.

UngMusikk og Norges musikkhøgskole 2020-2021 Samarbeid om talentundervisning og mesterklasser 

Denne rapporten er utarbeidet for å synliggjøre NMHs og de lokale lærernes innsats i UngMusikks talentarbeid i 2020-2021, et år som har bydd på - og byr på store utfordringer.

Det er mange, ikke minst lærere, både lokale lærere og NMH lærere, som fortjener å løftes frem. Alle som har bidratt- og bidrar til aktivitetene i 2020-2021 er synliggjort med navn. Disse lærerne strekker seg langt og gir elevene inspirasjon og oppmuntring som er svært viktig, ikke minst i den tiden vi nå lever i.

Vi viser også til tilbakemeldinger fra deltakere i programmet og ser de gode mulighetene interesserte og engasjerte elever har for gradvis å kvalifisere seg til de ulike talentprogrammene i systemet. Dette synliggjøres i rapporten. 


UngMusikk i Viken fylkeskommune - hvorfor er vi med? 

I denne rapporten gir Bjørg J. Bjøntegaard en beskrivelse av UngMusikk med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom de deltakende institusjonene og tilbakemeldinger fra rektorer i kulturskolene og prorektor ved Norges musikkhøgskole.

Rektorene oppgir at skolene har fått inspirasjon og motivasjon til å satse ekstra. Elevene opplever meget god oppfølging av egne lærere og lærere fra Norges musikkhøgskole (NMH) gjennom ekstra undervisning, og skolene opplever tettere lærersamarbeid både lokalt og regionalt.

I rapporten skriver Bjøntegaard at rektorene erfarer at de ved samarbeidet med UngMusikk kan gi tilbud om aktiviteter som ikke hadde vært mulig for den enkelte skole alene. I tillegg opplever de et eierskap og en stolthet i kommunene når det gjelder gjennomføringen av en mengde tiltak.

Kulturskolene som har kommet med de siste årene vektlegger muligheter for å gi elevene nye tilbud som går utover egne rammer, muligheter for å utvikle nye samarbeidsarenaer, muligheter for et styrket tilbud innenfor talentutvikling og muligheter for kompetanseutvikling for egne lærere. 


Follo-piloten 2013-2018

Follo-piloten 2013-2018 er rapporten fra første periode Follo-regionen består av følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Alle kommunene har kulturskoler. Kulturskolene i Follo har til sammen 3200 elever og varierer i størrelse fra 251 til 800 elever. 

Kulturskolene har 2602 elevplasser i musikk. Seks av kulturskolene har fordypningsprogrammer i musikk. Kulturskolenes fordypningsgrupper samarbeider godt på tvers av kommunegrensene. 

Follo-piloten er et prosjekt der kulturskolene i Follo, i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH), har gått sammen om å utvikle nye innfallsvinkler til musikkopplæringen gjennom tett kontakt mellom institusjonene på ulike nivåer i opplæringen. 

Målsettingen er at alle elever skal få undervisning tilpasset elevenes ønsker og behov. Tanken om å utvikle et samarbeid med Norges musikkhøgskole startet med samarbeidet mellom musikere i Dextra Musica (Sparebankstiftelsen DNB) og kulturskolene i Follo. Man så gjennom dette samarbeidet muligheter for en tettere kontakt mellom kulturskolene og det profesjonelle musikkliv/høyere utdanning.


Masteroppgaver støttet av UngMusikk

Om UngMusikk sitt masterstipend
UngMusikk utlyser masterstipend pålydende 20.000 kroner til studenter ved Norges Musikkhøgskole. Norges musikkhøgskole representerer landets fremste og største FoU-miljø innenfor musikkfaget generelt og musikk- og kunstpedagogikk spesielt. Relatert til UngMusikk sitt formål støtter UngMusikk FoU-prosjekter hos NMHs forskere, PhD-stipendiater og masterstudenter. 

Gjennom masterstipend blir UngMusikk kjent med forskning og utvikling på fagområdet. 


Musikklæreren i kombinert stilling

Bakgrunnen for Camilla Aasnes Engås sin masteroppgave er dirkete knyttet til hennes egne erfaringer som musikklærer i kombinerte stillinger i grunnskole og kulturskole. Camilla ønsket å skrive om et tema som engasjerte henne, men som ikke var forsket så mye på tidligere. Masteroppgaven ble levert i 2020.   


Masteroppgave i rytmikk

I denne masteroppgaven retter Cecilie Therese Nereng fokus på rytmikk, som et musikkpedagogisk verktøy i samspillopplæring for nybegynnere. I masteroppgaven skriver Cecilie om fordelene ved å bruke rytmikk, som altså en så praktisk og lekende tilnærming til læring, med små barn eller nybegynnere. Det teoretiske rammeverket (Dalcroze-metoden) for dette prosjektet består av sosiokulturell læringsteori, teorier om gruppepsykologi og teorier som sier noe om fordeler ved gruppeundervisning i musikkundervisning. Masteroppgaven ble levert i 2020.