Rapporter 

Rapporter utgitt i samarbeid med UngMusikk 


UngMusikk og Norges musikkhøgskole 2020-2021 Samarbeid om talentundervisning og mesterklasser 

Denne rapporten er utarbeidet for å synliggjøre NMHs og de lokale lærernes innsats i UngMusikks talentarbeid i 2020-2021, et år som har bydd på - og byr på store utfordringer.

Det er mange, ikke minst lærere, både lokale lærere og NMH lærere, som fortjener å løftes frem. Alle som har bidratt- og bidrar til aktivitetene i 2020-2021 er synliggjort med navn. Disse lærerne strekker seg langt og gir elevene inspirasjon og oppmuntring som er svært viktig, ikke minst i den tiden vi nå lever i.

Vi viser også til tilbakemeldinger fra deltakere i programmet og ser de gode mulighetene interesserte og engasjerte elever har for gradvis å kvalifisere seg til de ulike talentprogrammene i systemet. Dette synliggjøres i rapporten. 


UngMusikk i Viken fylkeskommune - hvorfor er vi med? 

I denne rapporten gir Bjørg J. Bjøntegaard en beskrivelse av UngMusikk med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom de deltakende institusjonene og tilbakemeldinger fra rektorer i kulturskolene og prorektor ved Norges musikkhøgskole.

Rektorene oppgir at skolene har fått inspirasjon og motivasjon til å satse ekstra. Elevene opplever meget god oppfølging av egne lærere og lærere fra Norges musikkhøgskole (NMH) gjennom ekstra undervisning, og skolene opplever tettere lærersamarbeid både lokalt og regionalt.

I rapporten skriver Bjøntegaard at rektorene erfarer at de ved samarbeidet med UngMusikk kan gi tilbud om aktiviteter som ikke hadde vært mulig for den enkelte skole alene. I tillegg opplever de et eierskap og en stolthet i kommunene når det gjelder gjennomføringen av en mengde tiltak.

Kulturskolene som har kommet med de siste årene vektlegger muligheter for å gi elevene nye tilbud som går utover egne rammer, muligheter for å utvikle nye samarbeidsarenaer, muligheter for et styrket tilbud innenfor talentutvikling og muligheter for kompetanseutvikling for egne lærere. 


Follo-piloten 2013-2018

Follo-piloten 2013-2018 er rapporten fra første periode Follo-regionen består av følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Alle kommunene har kulturskoler. Kulturskolene i Follo har til sammen 3200 elever og varierer i størrelse fra 251 til 800 elever. 

Kulturskolene har 2602 elevplasser i musikk. Seks av kulturskolene har fordypningsprogrammer i musikk. Kulturskolenes fordypningsgrupper samarbeider godt på tvers av kommunegrensene. 

Follo-piloten er et prosjekt der kulturskolene i Follo, i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH), har gått sammen om å utvikle nye innfallsvinkler til musikkopplæringen gjennom tett kontakt mellom institusjonene på ulike nivåer i opplæringen. 

Målsettingen er at alle elever skal få undervisning tilpasset elevenes ønsker og behov. Tanken om å utvikle et samarbeid med Norges musikkhøgskole startet med samarbeidet mellom musikere i Dextra Musica (Sparebankstiftelsen DNB) og kulturskolene i Follo. Man så gjennom dette samarbeidet muligheter for en tettere kontakt mellom kulturskolene og det profesjonelle musikkliv/høyere utdanning.


Masteroppgaver støttet av UngMusikk

Om UngMusikk sitt masterstipend
UngMusikk utlyser masterstipend pålydende 20.000 kroner til studenter ved Norges Musikkhøgskole. Norges musikkhøgskole representerer landets fremste og største FoU-miljø innenfor musikkfaget generelt og musikk- og kunstpedagogikk spesielt. Relatert til UngMusikk sitt formål støtter UngMusikk FoU-prosjekter hos NMHs forskere, PhD-stipendiater og masterstudenter. 

Gjennom masterstipend blir UngMusikk kjent med forskning og utvikling på fagområdet. 


Musikklæreren i kombinert stilling

Bakgrunnen for Camilla Aasnes Engås sin masteroppgave er dirkete knyttet til hennes egne erfaringer som musikklærer i kombinerte stillinger i grunnskole og kulturskole. Camilla ønsket å skrive om et tema som engasjerte henne, men som ikke var forsket så mye på tidligere. Masteroppgaven ble levert i 2020.   


Masteroppgave i rytmikk

I denne masteroppgaven retter Cecilie Therese Nereng fokus på rytmikk, som et musikkpedagogisk verktøy i samspillopplæring for nybegynnere. I masteroppgaven skriver Cecilie om fordelene ved å bruke rytmikk, som altså en så praktisk og lekende tilnærming til læring, med små barn eller nybegynnere. Det teoretiske rammeverket (Dalcroze-metoden) for dette prosjektet består av sosiokulturell læringsteori, teorier om gruppepsykologi og teorier som sier noe om fordeler ved gruppeundervisning i musikkundervisning. Masteroppgaven ble levert i 2020.