Organisering

UngMusikk er organisert på følgende måte:

Styringsgruppe, sentral ledelse og regional ledelse.

Styringsgruppen er UngMusikks øverste organ. Styringsgruppenhar budsjettansvar og overordnet ansvar for driften av UngMusikk. Styringsgruppene ledes av hovedansvarlig for UngMusikk og består ellers av representanter for samarbeidspartnerne: kulturskolene, Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole.

UngMusikk sentralt

Den sentrale ledelsen i UngMusikk utgjør til sammen 1,5 stilling. Sentral ledelse har ansvar for sentrale prosjekter som skal favne alle deltakende skoler i UngMusikk, ansvar for at samarbeidsavtalen følges opp etter intensjonen, overordnet ansvar for aktiviteter i delregionene, ansvar for forberedelse til styringsgruppemøter, aktiviteter knyttet opp mot NMH m.m.

UngMusikk regionalt

UngMusikk er inndelt i 6 delregioner. Hver delregion har en leder som er tilsatt i 20-30% stilling. Delregionsleder disponerer eget budsjett. Det er en målsetting at flest mulig av UngMusikks aktiviteter skal legges til delregionene.

For å sikre god kontakt mellom delregionsleder og medlemmer av UngMusikk i delregionen, er det opprettet referansegrupper i hver delregion. Hver referansegruppe består av koordinator for delregionen og rektorer i kulturskolene, videregående skoler og folkehøgskoler i delregionen. Referansegruppene er rådgivende for styringsgruppen, daglig leder og koordinatorene for delregionene.

Det er tett kontakt mellom sentral ledelse og koordinatorene i delregionene.


Samarbeidsavtale: