Organisering

UngMusikk er organisert på følgende måte:

Styringsgruppen har besluttende myndighet med budsjettansvar og overordnet ansvar for driften av UngMusikk. Styringsgruppen består av representanter for samarbeidspartnerne: fylkeskommunene, deltakende kommuner og Norges musikkhøgskole. Kulturskolene utgjør størst antall elever og er representert med en rektor fra hver delregion. Rektorene velges for to år om gangen i rektorkollegiet i hver delregion. De videregående skolene og folkehøgskolene er representert med representanter fra fylkeskommunene. Norges musikkhøgskole er representert med to deltakere i lederposisjon, utnevnt av viserektor for utdanning og studiesjef. Styringsgruppen møtes en til to ganger pr. semester.

Det er referansegrupper i alle delregioner. Referansegruppene er rådgivende organ for tiltak og budsjettdisponering i UngMusikk. Hver referansegruppe består av rektorer i deltakende skoler i delregionen. Referansegruppen ledes av faglig ansvarlig for UngMusikk. Referansegruppen innkalles til møter ca. to ganger pr. semester, enten samlet eller hver for seg, for diskusjon av saker som ønskes diskutert regionalt og i tillegg saker som ønskes behandlet i styringsgruppen. Møtetidspunkter avtales med referansegruppen, som fysiske møter eller digitale møter.
Samarbeidsavtale: