Velkommen til prøvespilling på talentprogrammet ved Norges musikkhøgskole

28.01.2020

Norges musikkhøgskole (NMH) ønsker å gi ivrige og dyktige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrumentet. Dette skjer gjennom et samarbeid mellom lærere fra NMH og lærere i deltakende kulturskoler og videregående skoler (MDD) i UngMusikk.

Informasjon til elever, lærere og foresatte i kulturskoler og videregående skoler med musikk i UngMusikk i Viken

Dette fordypningsprogrammet er et ekstra tilbud til UngMusikk skolenes mest talentfulle elever. Elever som er aktuelle for tilbudet må vise stort engasjement, være glade i å øve, ha et høyt musikalsk og teknisk nivå - og vilje og ønske om å legge inn en høy, målrettet arbeidsinnsats på instrumentet i studieåret.

I dette tilbudet samarbeider instrumentallærerne i de ulike skolene og NMH lærere om undervisningen gjennom et studieår. Elevene kommer normalt til NMH sammen med sin instrumentallærer som er til stede på elevens timer. Undervisningen kan, etter avtale, også gis lokalt.

Elevene får i 2020-2021 tilbud om 8 timer undervisning med NMH lærer i løpet av studieåret.

Elever som tas opp til dette spissede tilbudet kan i tillegg bli invitert til andre typer felles samlinger på NMH, gjerne i tilknytning til NMHs talentutviklingsprogram Unge musikere (TUP).

Elevene prøvespiller for tilbudet. Elevene tas opp for ett år av gangen, men kan etter anbefaling fra NMH lærer og lokal lærer søke om ett års forlengelse, uten prøvespill.

Det kan søkes om opptak til:

  • Individuelle undervisningstimer
  • Undervisningstimer for mindre samspillgruppe

Aktuelle instrumenter: Alle
Alder: 14 - 18 år (dispensasjon for alder kan gis).
Prøvespill: 30. mars og 31. mars fra kl. 16.00 på Norges musikkhøgskole. Elevene forbereder ett til to stykker på til sammen ca.6 minutter. I forbindelse med prøvespillet, vil komiteen også ha en liten samtale med eleven. Det er separate prøvespill for individuelt opptak og opptak som samspillgruppe.

Kostnader: 
Tilbudet er gratis for eleven. Eleven må selv bekoste reise til og fra undervisningssted.

Frist for påmelding:
Elevens lærer melder fra om aktuelle søkere til leder for UngMusikk innen 10. februar 2020. Eleven vil deretter bli innkalt til prøvespill.

Oppstart:
Høsten 2020. Tidspunkt for timene avtales mellom lærer og elev.

Spørsmål om tilbudet kan rettes til: Kari.solheim@as.kommune.no