Ny rapport: Samarbeid om talentundervisning og mesterklasser

06.01.2021

Denne nye rapporten er utarbeidet for å synliggjøre Norges musikkhøgskoles og de lokale lærernes innsats i UngMusikks talentarbeid i 2020/2021, et skoleår som har bydd på - og byr på store utfordringer.

Musikkhilsen fra UngMusikk. Foto: UngMusikk
Musikkhilsen fra UngMusikk. Foto: UngMusikk

Det er mange, ikke minst lærere, både lokale lærere og Norges musikkhøgskoles (NMH) lærere, som fortjener å løftes frem. Alle som har bidratt- og bidrar til aktivitetene i 2020/2021 er synliggjort med navn. Disse lærerne strekker seg langt og gir elevene inspirasjon og oppmuntring som er svært viktig, ikke minst i den tiden vi nå lever i.

Rapporten viser også til tilbakemeldinger fra deltakere i programmet og viser til de gode mulighetene interesserte og engasjerte elever har for gradvis å kvalifisere seg til de ulike talentprogrammene i systemet. 

Rapporten er skrevet av prosjektmedarbeider Bjørg J. Bjøntegaard i UngMusikk/NMH 


Sammendrag av rapporten  
NMHs talentstrategi for 2019-2021 fremhever Musikkhøgskolens samfunnsansvar. Heri ligger å styrke og støtte talentutvikling lokalt og være et ressurssenter for de som arbeider med talentutvikling og fordypningsprogrammer.

UngMusikk er et utviklingsprosjekt der formålet er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen. Man ønsker samtidig å utvikle skoler som er med i ordningen til foregangsskoler i nasjonal sammenheng. 

Det er en forventning om at tiltaket skal bidra til en utvikling av kommunenes og fylkets fordypnings- og talentprogrammer og at disse programmene og NMHs satsinger på området skal henge sammen og være basert på reelt samarbeid. UngMusikk har en sentral plass i NMHs talentarbeid, og det settes av store ressurser til arbeidet. Leder for NMHs talentarbeid har tett kontakt med UngMusikks ledelse. Det er ulike nivåer for opptak til de ulike programmene.

NMHs eget TUP program stiller de høyeste kravene til opptak. I 2020-2021 er det tatt opp til sammen 101 elever til dette programmet. Deretter følger UngMusikks talentprogram, der det for 2020-2021 er tatt opp 36 elever. Det er opptaksprøve til begge disse programmene.

UngMusikks mesterklasseprogram har ingen opptaksprøve. For 2020-2021 er det tatt opp 122 elever til dette programmet.

Alle elevene i disse UngMusikk-programmene undervises av lærere på NMH i 8 timer pr år. Lokal lærer er til stede på timene som organiseres gjennom UngMusikk.

Tilbakemeldinger fra NMH lærere og lokale lærere viser at lokale lærere og deres elever har stort utbytte av å komme til NMH, både som individuelle deltakere i talentprogrammet og som del av en mesterklassegruppe. De lokale lærerne fremhever betydningen av å få inspirasjon og innspill fra NMH lærere og gir uttrykk for hvordan disse innspillene blir brukt i elevenes lokale timer. 

Det kommer tilbakemeldinger om den store betydningen denne undervisningen har for elevene. I tillegg til disse fastlagte timene, er det prosjekter i regioner og kulturskoler der NMH lærere er involvert. På denne måten får NMH god kontakt med de lokale miljøene.

I tillegg til disse fastlagte timene, er det prosjekter i regioner og kulturskoler der NMH lærere er involvert. På denne måten får NMH god kontakt med de lokale miljøene.
Det er også mulig for kulturskolene å kjøpe tjenester fra NMH. Disse tjenestene er ikke knyttet direkte til UngMusikk, men organiseres i et samarbeid mellom NMH og den enkelte kulturskole. Kulturskolen i Bærum benytter seg av denne muligheten i sitt FOT-program.

Vi har også sett på ringvirkningene av samarbeidet med de ulike talentprogrammene. Vi ser at 5 elever fra FOT-programmet har fått plass på UngMusikk Talent, 6 elever fra UngMusikk Mesterklasser har fått plass på UngMusikk Talent, 3 elever som har deltatt på UngMusikk Talent har kommet inn på TUP ensemble og 3 elever fra UngMusikk Talent har kommet inn på ordinær plass på TUP i 2020-2021.

Ved gjennomgang av punktene i samarbeidsavtalen ser vi mange muligheter for samarbeid med NMH i tiden fremover, til glede for alle institusjoner.