Masteroppgave om endring av undervisningsmetode

31.05.2022

Masterprosjektet til Marita Stortjønnli-Solvang analyserer undersøkelser fra tre instrumentalpedagogers fortellinger om endring av undervisningsmetode. Fortellingene går over et spenn fra notebasert undervisningsmetode til en gehørbasert undervisningsmetode. 

Marita Stortjønnli-Solvang. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Marita Stortjønnli-Solvang. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Se videointervju med Marita Stortjønnli-Solvang under

Stortjønnli-Solvang forteller at formålet med studien er å beskrive ulike instrumentalpedagogers endringsprosesser, fra en undervisningsmetode til en annen, og forstå grunnlaget for disse endringene. Studien er en kvalitativ kasusstudie.

- For å få tilgang til slike endringsfortellinger har jeg gjennomført semi-strukturerte intervjuer med instrumentalpedagoger fra Norge og Nederland, sier hun og fortsetter: - Dette masterprosjektet bygger på empiri fra tre instrumentalpedagoger som har endret undervisningsmetode til Suzuki-metoden eller Kodály-metoden, sier hun. 

Marita Stortjønnli-Solvang. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Marita Stortjønnli-Solvang. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Tre temaer

Stortjønnli-Solvang forteller at gjennom analyse av intervjuene viste tre temaer seg å være interessante: ytre faktorer for endring, indre faktorer for endring og instrumentalpedagogenes faglige refleksjoner etter endring.

- Funnene i denne studien blir presentert i første omgang gjennom narrativ framstilling av instrumentalpedagogenes endringsfortellinger. Deretter presenterer jeg funnene i temaene¨som framkom av analysen. Funnene blir drøftet i lys av Geert Kelchtermans Personal Interpretative Framework og praktisk yrkesteori, sier Stortjønnli-Solvang. 

Ytre og indre faktorer for endring
Instrumentalpedagogenes valg om å endre undervisningsmetode består av både ytre og indre faktorer for endring.

- Empirien i min studie viser at de tre instrumentalpedagogene har opplevd faser eller hendelser i livet, eller møtt personer som etter Kelchtermans begrepsapparat kan tolkes som å ha hatt kritisk betydning for instrumentalpedagogene, og som på et eller annet vis har påvirket deres endringsprosess, sier hun.

- Gjennom drøfting av resultatene kommer jeg fram til at instrumentalpedagogenes endring av undervisningsmetode er initiert av instrumentalpedagogene selv, og er ikke primært et resultat av å måtte tilpasse seg ytre strukturelle endringer (f.eks. utdanningsreformer eller implementering av læreplaner) eller endringer i rammefaktorer, sier Stortjønnli-Solvang. 

Under: Se hele videointervjuet med Marita Stortjønnli-Solvang i samtale med Knut Werner Lindeberg Alsén