Masteroppgave om digital musikkproduksjon i kulturskolen

31.05.2022

Masteroppgaven Olav Renolen Aasbø er en studie av kulturskolens fagtilbud innenfor digital musikkproduksjon.

Olav Renolen Aasbø. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Olav Renolen Aasbø. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Se videointervjuet med Olav Renolen Aasbø under

Renolen Aasbø forteller at i kulturskolesammenheng er dette et fagtilbud som har vokst frem i løpet av de siste 10-15 årene, og som det finnes lite forskning på fra tidligere.

Studien hans ble utført som en såkalt todelt survey, som er en forundersøkelse og en spørreundersøkelse. Samlet sett tegner dette et situasjonsbilde av hvordan faget fremstår i kulturskolen i dag.

Utbredelsen av fagtilbudet
Forundersøkelsen kartla utbredelsen av fagtilbudet ved landets kulturskoler, mens spørreundersøkelsen, der deltakerne bestod av lærere som underviser i faget, innhentet informasjon knyttet til en rekke sider av fagtilbudet.

Fire hovedområder 
Undersøkelsene gir en beskrivelse av fire hovedområder: fagtilbudets utbredelse, fagets innhold, lærerne som underviser og elevene som deltar. Resultater knyttet til disse områdene blir presentert, før de blir del av en drøfting i lys av tidligere forskning og musikkpedagogisk teori. 

Sentrale funn fra undersøkelsene viser blant annet en jevn økning av tilbudet fra 2008, utfordringer knyttet til rekruttering, et variert utdanningsnivå blant lærerne, et faginnhold som dekker et bredt spekter av temaer og en skjev kjønnsbalanse blant lærere og elever, der gutter og menn er kraftig overrepresentert. Drøftingsdelen foregår under innfallsvinklene didaktiske perspektiver og tilgjengelighet.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Under: Se hele videointervjuet med Olav Renolen Aasbø i samtale med Knut Werner Lindeberg Alsén