Ny rapport: UngMusikk i Viken fylkeskommune – hvorfor er vi med?

18.12.2020

I rapporten "UngMusikk i Viken fylkeskommune - hvorfor er vi med?" gir forfatteren Bjørg J. Bjøntegaard en beskrivelse av UngMusikk med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom de deltakende institusjonene og tilbakemeldinger fra rektorer i kulturskolene og prorektor ved Norges musikkhøgskole.

Rektorene oppgir at skolene har fått inspirasjon og motivasjon til å satse ekstra. Elevene opplever meget god oppfølging av egne lærere og lærere fra Norges musikkhøgskole (NMH) gjennom ekstra undervisning, og skolene opplever tettere lærersamarbeid både lokalt og regionalt.

I rapporten skriver Bjøntegaard at rektorene erfarer at de ved samarbeidet med UngMusikk kan gi tilbud om aktiviteter som ikke hadde vært mulig for den enkelte skole alene. I tillegg opplever de et eierskap og en stolthet i kommunene når det gjelder gjennomføringen av en mengde tiltak.

Kulturskolene som har kommet med de siste årene vektlegger muligheter for å gi elevene nye tilbud som går utover egne rammer, muligheter for å utvikle nye samarbeidsarenaer, muligheter for et styrket tilbud innenfor talentutvikling og muligheter for kompetanseutvikling for egne lærere.

Utfordringer som fremheves i undersøkelsen er knyttet til svært mange tilbud totalt og derfor vanskelig å gjøre valg, lang reisevei pga store avstander i Viken fylkeskommune og god nok informasjon til brukerne om de store mulighetene som ligger i dette samarbeidet.


Om UngMusikk
UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH), Viken fylkeskommune og musikkutdanninger i kommuner i Viken. UngMusikk omfatter i 2020 ca. 12000 elever og 23 skoler. UngMusikk er et resultat av en videreføring av Follo-piloten, et prosjekt som startet i 2013.

Formålet med UngMusikk er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene, fylket og den nasjonale utdanningen i musikk. Erfaringer fra prosjektet viser at forventningene rektorene hadde - og har til prosjektet er innfridd. De håpet på et tettere interkommunalt samarbeid, styrket faglig samarbeid med NMH, kompetanseutvikling hos lærere og elever og en videreutvikling av praksissamarbeidet.

Samarbeidet med Norges musikkhøgskole (MNH)
Norges musikkhøgskole er en vesentlig samarbeidspartner i UngMusikk. Uten NMH hadde ikke den positive utviklingen UngMusikk har opplevd, vært mulig.

UngMusikk er også viktig for NMH. NMH ønsker å bygge nettverk ut i hele det norske musikklivet i arbeidet for å bedre rekrutteringen til høyere musikkutdanning. I tillegg ønsker NMHs lærere å utveksle erfaringer og idéer med kolleger i hele regionen.

Alle deltakende parter legger økonomiske, organisatoriske og menneskelige ressurser i dette arbeidet. Dermed opplever alle et eierskap til samarbeidet.

NMH vektlegger også at modellen er enkel og dermed lett kan skaleres opp og eksporteres til andre deler av landet.


Om rapporten

Tittel:
UngMusikk i Viken fylkeskommune - hvorfor er vi med? En spørreundersøkelse blant samarbeidspartnere i UngMusikk i 2019-2020. 

Kort om rapporten
Rapporten gir en beskrivelse av UngMusikk gjennom ulike rektorers øyne, som informasjon til politikere og andre som skal avgjøre UngMusikks skjebne i et nytt og stort fylke. Bakgrunnsinformasjonen er hentet fra en spørreundersøkelse blant rektorer i kulturskolene og prorektor ved Norges musikkhøgskole.
Forfatter: Bjørg J. Bjøntegaard
Utgiver: UngMusikk
Utgitt: 2020