VÅR HISTORIE

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. Dette er et unikt tiltak som skal vare ut 2021

Viken fylkeskommune bevilger 2,5 millioner kroner per år til UngMusikk. Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer innenfor musikk i Viken fylke.

I 2014 inngikk seks kommuner i Follo (Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås) en fireårig samarbeidsavtale om etablering og drift av utviklingsprosjektet Follo-piloten. Fra høsten 2017 kom også Enebakk kommune med i prosjektet. 

Sparebankstiftelsen DNB var en viktig økonomisk samarbeidspart. Tiltakene og resultatene i prosjektet har vekket oppmerksomhet og resultert i at Follo-piloten er profilert i ny kulturplan for Akershus fylkeskommune. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

På bakgrunn av dette har fylkestinget budsjettert med et årlig tilskudd på 2 millioner kroner per år til prosjektet fra 2017 i fire år. I denne avtalen for neste prosjektperiode er virksomhetsområdet utvidet til å omfatte tiltak i hele Akershus, men med et fortsatt hovedfokus på Follo-kommunene.

Kommunene i Follo, Ski videregående skole, Follo folkehøgskole, Akershus fylkeskommune og Norges musikkhøgskole ønsker å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene og utvikle kulturskolene i Follo til foregangsskoler i nasjonal sammenheng.

Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer i Akershus fylke.

Follorapporten fra første periode

Follo-piloten 2013-2018. Rapport fra første periode Follo-regionen består av følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Alle kommunene har kulturskoler. Kulturskolene i Follo har til sammen 3200 elever og varierer i størrelse fra 251 til 800 elever. Kulturskolene har 2602 elevplasser i musikk. Seks av kulturskolene har fordypningsprogrammer i musikk. Kulturskolenes fordypningsgrupper samarbeider godt på tvers av kommunegrensene. Follo-piloten er et prosjekt der kulturskolene i Follo, i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH), har gått sammen om å utvikle nye innfallsvinkler til musikkopplæringen gjennom tett kontakt mellom institusjonene på ulike nivåer i opplæringen. Målsettingen er at alle elever skal få undervisning tilpasset elevenes ønsker og behov. Tanken om å utvikle et samarbeid med Norges musikkhøgskole startet med samarbeidet mellom musikere i Dextra Musica (Sparebankstiftelsen DNB) og kulturskolene i Follo. Man så gjennom dette samarbeidet muligheter for en tettere kontakt mellom kulturskolene og det profesjonelle musikkliv/høyere utdanning.