VÅR HISTORIE

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. Dette er et unikt tiltak som i første omgang skal vare ut 2022.

Viken fylkeskommune bevilger 2,5 millioner kroner per år til UngMusikk. Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer innenfor musikk i Viken fylke.

I 2014 inngikk seks kommuner i Follo (Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås) en fireårig samarbeidsavtale om etablering og drift av utviklingsprosjektet Follo-piloten. Fra høsten 2017 kom også Enebakk kommune med i prosjektet. 

Sparebankstiftelsen DNB var en viktig økonomisk samarbeidspart. Tiltakene og resultatene i prosjektet har vekket oppmerksomhet og resultert i at Follo-piloten er profilert i ny kulturplan for Akershus fylkeskommune. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

På bakgrunn av dette har fylkestinget budsjettert med et årlig tilskudd på 2 millioner kroner per år til prosjektet fra 2017 i fire år. I denne avtalen for neste prosjektperiode er virksomhetsområdet utvidet til å omfatte tiltak i hele Akershus, men med et fortsatt hovedfokus på Follo-kommunene.

Kommunene i Follo, Ski videregående skole, Follo folkehøgskole, Akershus fylkeskommune og Norges musikkhøgskole ønsker å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene og utvikle kulturskolene i Follo til foregangsskoler i nasjonal sammenheng.

Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer i Akershus fylke.

Follorapporten fra første periode

Follo-piloten 2013-2018. Rapport fra første periode Follo-regionen består av følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Alle kommunene har kulturskoler. Kulturskolene i Follo har til sammen 3200 elever og varierer i størrelse fra 251 til 800 elever. Kulturskolene har 2602 elevplasser i musikk. Seks av kulturskolene har fordypningsprogrammer i musikk. Kulturskolenes fordypningsgrupper samarbeider godt på tvers av kommunegrensene. Follo-piloten er et prosjekt der kulturskolene i Follo, i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH), har gått sammen om å utvikle nye innfallsvinkler til musikkopplæringen gjennom tett kontakt mellom institusjonene på ulike nivåer i opplæringen. Målsettingen er at alle elever skal få undervisning tilpasset elevenes ønsker og behov. Tanken om å utvikle et samarbeid med Norges musikkhøgskole startet med samarbeidet mellom musikere i Dextra Musica (Sparebankstiftelsen DNB) og kulturskolene i Follo. Man så gjennom dette samarbeidet muligheter for en tettere kontakt mellom kulturskolene og det profesjonelle musikkliv/høyere utdanning.